Sagsforløb

Hvad er et

Sagsforløb?

I Fønix hjælper vi børn med seksuelt bekymrende adfærd; vi undersøger hvad baggrunden for adfærden er, for bedst muligt at kunne pege på den indsats der er brug for, for at hjælpe barnet. Vi inddrager altid forældrene i vores indsats, da de både har vigtig viden om barnet, men også ofte har brug for hjælp og rådgivning til, hvordan de støtter deres barn. Vores indsats beror på et tæt samarbejde med andre professionelle omkring barnet, herunder særligt barnets socialrådgiver. De fleste forløb består af en undersøgelsesdel og en efterfølgende behandlingsindsats; den specifikke indsats tilrettelægges altid ud fra det konkrete barn og den familie/kontekst, det lever i. I Fønix arbejder vi i teams som oftest består af to psykologer eller en psykolog og en socialrådgiver, med specialistviden inden for overgrebsområdet. Vores faglige fundament er grundlagt gennem års erfaring med børn, unge og familier inden for almen- og specialområdet. Fønix Hovedstadens primære opgave er at udrede samt behandle børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Indsatsen retter sig mod børn og unge op til 18 år. Udover dette tilbyder Fønix Hovedstaden også andre indsatser, såsom konsulentbistand, supervision samt vejledningsmøder/operationalisering. For mere information omkring ovenstående indsatser se under ydelsespakker & priser.

Et sagsforløb i Fønix Hovedstaden, herunder fasernes indhold og varighed, kan variere afhængig af sagernes karakter. I det følgende skitseres et typisk sagsforløb i Fønix Hovedstaden.

Et sagsforløb består typisk af følgende faser:

 1. En telefonisk sparring med Fønix Hovedstaden med henblik på at vurdere, hvilken indsats, der er behov for – typisk med en afklaring af, hvilken udredningspakke barnet/den unge skal tilbydes eller hvilken behandling barnet/den unge har behov for.
 2. En henvisning til Fønix Hovedstaden fra barnets eller den unges handlekommune, hvori relevante sagsakter er inkluderet.
 3. Et opstartsmøde med relevante parter, herunder de psykologer og/eller socialrådgivere, der er på sagen, sagsbehandler fra kommunen samt barnets familie.
 4. Udrednings- eller behandlingsforløbet går i gang ud fra den aftalte udrednings- eller behandlingsplan.
 5. Der udarbejdes en afsluttende rapport, der fremsendes til kommunen.
 6. Der afholdes et tilbagemeldingsmøde med relevante parter, herunder de psykologer og/eller socialrådgivere, der er på sagen, sagsbehandler fra kommunen samt barnets familie.

 

Endvidere kan der henvises til vejledningsmøde/operationalisering, supervision og konsulentbistand.

Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd og/eller krænkende adfærd

Børn og unge begår ca. 1/3 af alle kendte seksuelle overgreb mod andre børn og unge. Børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd er ikke en ensartet gruppe. De kan komme fra meget forskelligartede familiære og sociale forhold, men de er ofte langt mere udsatte, end andre børn. Dansk forskning på området viser følgende.

Køn, alder og nationalitet

 • 86% er drenge.
 • 93% er af dansk oprindelse.
 • Gennemsnitsalderen ved første overgreb er 11 år.

 

Bopæl og skole

 • 40% er anbragt uden for hjemmet.
 • 55% går i specialklasse eller på specialskole.
 • 39% har oplevet mobning.

 

Opvækstvilkår

 • 70% har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt.
 • 35% har været udsat for seksuelle overgreb.
 • 38% har været udsat for fysisk vold.
 • 44% har været udsat for psykisk vold.
 • 69% af klienternes forældre er ikke samlevende.
 • 25% er vokset op i et hjem præget af seksuel grænseløs- og grænseoverskridende adfærd.

 

Psykologiske karakteristika

 • 46% har en psykiatrisk diagnose.
 • 56% er normalt (-godt) begavede.
 • 44% er forsinkede i deres intellektuelle udvikling.
 • 75% viser tegn på opmærksomhedsvanskeligheder.
 • 72% viser tegn på følelsesmæssige vanskeligheder.
 • 87% er forstyrret i deres tilknytningsevne.
 • 20% udviser symptomer på en autismespektrumforstyrrelse.

 

Kilde: Januscentrets Statusrapport XVIII